Žiežmarių tvenkinio infrastruktūros atnaujinimas, parko įkūrimas

2018.10.25 Pradedamas projektas:
ŽIEŽMARIŲ MIESTO TVENKINIO SUTVARKYMO PARKO INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO, STATYBOS DARBŲ PASLAUGOMS PIRKTI

Paslaugos aprašymas, reikalavimai

Projektas
Žiežmarių tvenkinio prieigų infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“ planuojamas įgyvendinti pagal 2018m. programą, „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“(kodas LEADER-19.2-7.2) parama iki 50 000 Eur. intensyvumas 80 %.

Finansavimo šaltiniai
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros ir Lietuvos Respublikos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Reikalavimai
Parengti projektinius pasiūlymu, kuriuos suderinti su užsakovu, statinio rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, derinimas, įforminimas. Paslaugų teikėjas, parengia statinio techninį darbo projektą, kreipiasi į atsakingas institucijas dėl specialiųjų architektūros reikalavimų ir prisijungimo sąlygų gavimo, derina techninį darbo projektą ir gauna statybą leidžiantį dokumentą. Visą techninio darbo projekto sudėtį nustato projekto vadovas ir suderina su Užsakovu. Rangovas techninį darbo projektą parengia vadovaujantis STR „Statinio projektavimas“ , LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-719 „Dėl atskirtųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir ne mažiau kaip šias techninio darbo projekto dalis:
Atlikti pagal techninį darbo projektą numatytus darbus.
………………………………………………………………………………………………………..
Juridinio asmens kodas 304838406
Buveinės adresas Kaišiadorių r. sav. Žiežmarių m. Jubiliejinė g. 2
ziezmariumiestobendruomene@gmail.com, tel. +37067083044
________________________________________________________________________________________

Kaišiadorių rajono savivaldybės Merui
2018 m. spalio 22. Nr.1

DĖL BENDRADARBIAVIMO TEIKIANT IR ĮGYVENDINANT VIETOS PROJEKTĄ
„ŽIEŽMARIŲ MIESTO TVENKINIO SUTVARKYMO PARKO INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO, STATYBOS DARBŲ PASLAUGOMS PIRKTI“

Žiežmarių miesto bendruomenė ketina teikti Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupei projekto „Žiežmarių miesto tvenkinio infrastruktūros sutvarkymui“ paraišką paramai gauti pagal Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės „Vietos plėtros 2014-2020 m. strategiją“, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Leader“.
Planuojame Žiežmarių tvenkinio prieigų infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams. Žiežmarių vandens telkinys Id.10050317, unikalus Nr. 4400-2898-8616 plotas 1,9491 ha. Perduotas neatlygintinai naudotis Kaišiadorių rajono savivaldybei.
Pagal teikiamą projektą paramos intensyvumas yra 80 proc., todėl reikalingas 20 proc. prisidėjimas prie projekto vykdymo. Rengiant ir įgyvendinant minėtą projektą, reikalingas projekto partneris, kuris valdo ar valdys nekilnojamąjį turtą nuosavybės teise ar kt. pagrindais todėl prašome Kaišiadorių r. savivaldybės administraciją būti projekto partneriu rengiant ir įgyvendinant minėtą projektą bei pasirašyti jungtinės veiklos sutartį.
Preliminari projekto „Žiežmarių tvenkinio prieigų infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“ vertė apie 57.600 Eurų. Prašoma paramos 9.600Eurų.
Projektu planuojama :
 Atsižvelgiant į esamas ir numatomas Žiežmarių miesto bendrojo plano sprendiniuose gamtines gretimybes bei pagrindines urbanistines ašis, parengti Žiežmarių miesto vandens telkinio – parko sutvarkymo techninį darbo projektą, demontuojant susidėvėjusius vandens telkinio elementus ir kitus statinius kurie trukdys bendrajam vandens telkinio vaizdui.
 Įrengti, naujai suformuoti parko pėsčiųjų takus. Parinkti lengvai prižiūrimas ilgaamžes pėsčiųjų takų dangas, įrengiamų dangų paviršiai turi būti neslidūs, nuolydžiai minimalūs. Rengiant parko sutvarkymo projektą, pasiūlyti parko prieigų sutvarkymo koncepciją, išlaikant tvarkomos teritorijos elementų vientisumą. Numatyti poilsinę (zoną) saloje (galima siūlyti ir kitokią veiklą);
 Įrengti parko apšvietimą – suprojektuoti naujus šviestuvus parenkant jų vietas ir taip užtikrinti reikiamą pagrindinių pėsčiųjų takų ir projektuojamų aikštelių apšvietimą tamsiu paros metu.
 Įrengti suoliukus ir šiukšliadėžes – parinkti optimalų suolų skaičių pagrindinių takų ir aplink tvenkinį
 Išspręsti apželdinimo klausimus – želdyno kūrimo ir tvarkymo projektu papildyti parko želdinius, formuoti gėlynus, parinkti gerbūvio elementus žalių plotų formavimui. Esamų medžių ir krūmų išsaugojimą, kirtimą bei genėjimą spręsti pasinaudojant Savivaldybės želdinių inventorizacijos medžiaga ir derinant su atsakingomis institucijomis;
. Pati pareiškėja planuoja atlikti savanoriškų darbų už 0 Eurų, galimi tik fiziniai darbai.
Šiuo raštu prašome:
Pritarimo projekto „Žiežmarių miesto tvenkinio infrastruktūros sutvarkymui“ įgyvendinimui ir prisidėjimo prie vietos projekto įgyvendinimo (pagal galimybes), pagal paraišką apie 9600 Eurų, sudarant Vietos projekto jungtinės veiklos sutartį tarp Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos ir Žiežmarių miesto bendruomenės.

Žiežmarių miesto bendruomenės prezidentas
Nerijus Meškauskas
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
UAB Juodoji audinė
Buveinės adresas: Statybininkų g. 2A Žiežmariai
Lt-56244 Kaišiadorių raj

Maxima LT .UAB
Juridinio asmens kodas : 123033512
Buveinės adresas: Naugarduko g.84, 0,3160 Vilnius

ŽŪB“ Žiežmarių sodai“
Žiežmarių vienkiemis, Kaišiadorių raj. LT -56182

UAB “ Žiežmarių gėlės“
Triliškės LT -56235 Kaišiadorių raj

2018 m. spalio 23

DĖL BENDRADARBIAVIMO TEIKIANT IR ĮGYVENDINANT VIETOS PROJEKTĄ
„ŽIEŽMARIŲ MIESTO TVENKINIO SUTVARKYMO PARKO INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO, STATYBOS DARBŲ PASLAUGOMS PIRKTI“
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

……………………………………………………
2018.11.28
Žiežmarių Miesto Bendruomenė

Gauta atsakymas dėl tvenkinio infrastruktūros projekto.
Jūsų pateikta paraiška Nr. KAIŠ-LEADER-6B-I-3-9-2018 yra laikoma nepakankamai kokybiška ir nesukuriančia pakankamai pridėtinės vertės siekiant VPS tikslų.
Apgailestaujame dėja šiuo etapu darbai baigti. Pritrūko laiko tinamai pasiruošti paraiškos teikimui – biurokratija nugalėjo. Nežiūrint į tai projektas bus teikiamas sekančiuose kvietimuose, bei ieškoma kitų finansavimo šaltinių.
Toliau atvyksta rangovai įsivertinti darbus, o bendruomenė toliau dirbs su šiuo ir ruoš naujus projektus.

Share this Page