Įstatai

ŽIEŽMARIŲ MIESTO BENDRUOMENĖ

ĮSTATAI

 

 1. I. Bendrosios nuostatos
 2. Žiežmarių miesto bendruomenė (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
 3. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas
 4. Asociacijos finansiniai metai – sausio 1d. – gruodžio 31 d.

 

 1. II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

 

 1. 4. Asociacijos veiklos tikslai:
 2. Skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje, skatinti savivaldos plėtrą;
 3. Atstovauti ir ginti Asociacijos bei jos narių interesus vietos savivaldos ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose, įskaitant teismus.
 4. Tenkinti svarbiausius Asociacijos ir jos narių socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius;
 5. Rūpintis Žiežmarių miesto ir jo apylinkių kultūrinio, gamtinio paveldo išsaugojimu, aplinkos gražinimu, kurti saugią, sveiką ir patogią gyvenamąją aplinką.
 6. Rūpintis aplinkos apsauga ir spręsti aplinkosaugos problemas
 7. Ugdyti Bendruomenės lyderius ir ruošti juos visuomeninei, administracinei ar kitai panašaus pobūdžio veiklai;
 8. Dalyvauti sprendimų aplinkosaugos srityje priėmimo, teritorijų planavimo, poveikio aplinkai vertinimo ir panašiose procedūrose.
 9. Skatinti individualios nepriklausomos energetikos ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą;
 10. Puoselėti Bendruomenės dvasines vertybes;
 11. Pritaikyti pastatus ir patalpas Bendruomenės poreikiams;
 12. Propaguoti individualios nepriklausomos energetikos, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą;
 13. Propaguoti socialinį verslą;
 14. Rengti ir teikti paraiškas pagal įvairias paramos priemones, projektus, įvairiems fondams ir programoms;
 15. Steigti visuomenės informavimo priemones, leidyba, reklama, vienyti narius bendrai veiklai;
 16. Mažinti socialinę nelygybę, kurti saugesnę visuomenę, propaguoti pacifistines idėjas;
 17. Įgyvendinti programas ir projektus, didinančius žmogaus laimės indeksą;
 18. Teikti socialines paslaugas bendruomenei, vienyti visus žmones, keliant sąmoningumo ir tolerancijos lygį;
 19. Ginti ir tenkinti viešuosius interesus;
 20. Organizuoti susitikimus, parodas, savitarpio paramą, muges, seminarus, varžybas, spektaklius, kultūrinius renginius, socialines programas, skatinti smulkųjį verslą, diskusijas Bendruomenės narius dominančiais klausimais;
 21. Bendradarbiauti su analogiškomis Bendruomenėmis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis;
 22. Bendrauti su mokymo, mokslo, kultūros įstaigomis bei vietos šviesuoliais;
 23. Dalyvauti panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose;
 24. Rūpintis Žiežmarių miesto ir jo apylinkių kultūrinio, gamtinio paveldo išsaugojimu, kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką;
 25. Paremti projektus, gerinančius Žiežmarių gyventojų gerbūvį;
 26. Ginti Bendruomenės narių teises;
 27. Garsinti Žiežmarius, kurti Žiežmarių vystymosi viziją;
 28. Vykdyti kitą Bendruomenės veiklą Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų rėmuose.

Asociacijos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

 1. Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla;
 2. Vietos bendruomenių vystymas ir savanoriškos veiklos skatinimas bei organizavimas
 3. Asociacijos narių būrimas bendrai veiklai
 4. Asociacijos narių atstovavimas
 5. Pagalba nevyriausybinėms organizacijoms r bendradarbiavimas su kitomis visuomeninėmis organizacijomis,
 6. Visuomeninė veikla
 7. Nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas
 8. Neformalaus ir pilietinis ugdymas
 9. Aplinkosauga
 10. Laisvalaikio organizavimas
 11. Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
 12. Pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
 13. Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
 14. Narystės organizacijų veikla;
 15. Sportinis ir rekreacinis švietimas;
 16. Kultūrinis švietimas;
 17. Kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas;
 18. Švietimui būdingų paslaugų veikla;
 19. Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla;
 20. Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;
 21. Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse;
 22. Kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
 23. Sporto įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
 24. Kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
 25. Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma;
 26. Kitos veiklos, numatytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, neprieštaraujančios Asociacijos tikslams.

 

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę prezidentui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
 2. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
 3. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).
 4. Asociacijos narių pareigos:

8.1. laikytis Asociacijos įstatų;

8.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, prezidento nutarimus;

8.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

 

 1. IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

 

 1. 9. Asociacijos organai yra:

9.1. visuotinis narių susirinkimas;

9.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – prezidentas;

9.3. revizorius.

 1. 10. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, taip pat valdymo organo kompetencija nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnyje ir Asociacijų įstatyme.
 2. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia prezidentas kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą prezidentas ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui įstatų 18 punkte nurodyta tvarka. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 10 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.
 3. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.
 4. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 1/5 narių, arba prezidentas.

 

 

 1. V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
 2. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
 3. Prezidentas per 4 mėnesius turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.
 4. 16. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 4 metų laikotarpiui išrinktas revizorius.

 

 1. VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

 

 1. 17. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami: VĮ Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
 2. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.
 3. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina prezidentas.
 4. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

 

VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

 1. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos prezidentas, vadovaudamasis teisės aktais.

 

VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

 1. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 

 1. IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

 

 1. 23. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 

 1. X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

 

 1. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
 2. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

Įstatai pasirašyti 3 (trimis) vienodą galią turinčiais egzemplioriais.

 

 

 

Share this Page